Privacyverklaring Vitens – website: werken bij Vitens

Vitens N.V. (hierna: “Vitens”) verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. Wij gaan zorgvuldig om met privacygevoelige gegevens en handelen binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de Telecommunicatiewet.

In de Privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

De Privacyverklaring is van toepassing op de website: werkenbijvitens.nl. Per onderwerp geven wij de meest relevante informatie.

Wij beogen om u in een beknopte, transparante, begrijpelijke en toegankelijke vorm te voorzien van alle informatie. Mocht u na het lezen van de Privacyverklaring toch nog vragen hebben over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens die onder het kopje "Hoe kunt u contact opnemen met Vitens?" in de Privacyverklaring staan vermeld.

Ten slotte wijzen wij u er op dat Vitens haar dienstverlening doorlopend ontwikkelt en verbetert. Wanneer deze ontwikkelingen en verbeteringen de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken veranderen, passen wij dit in de Privacyverklaring aan. Daarom adviseren wij u regelmatig de Privacyverklaring op wijzigingen na te gaan. Onderaan de Privacyverklaring staat aangegeven wanneer deze voor het laatst is gewijzigd.

Wie zijn wij?
Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. We voorzien 5,6 miljoen zakelijke en particuliere klanten elke dag opnieuw van kraanwater dat voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Wij winnen al dat drinkwater uit grondwater. Met bijna 1.600 medewerkers, 93 productiebedrijven en een distributienetwerk van zo’n 49.500 kilometer garandeert Vitens elk jaar de levering 352 miljoen kubieke meter drinkwater. Ons verzorgingsgebied bestaat uit de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht en Overijssel en enkele gemeenten in Drenthe en Noord-Holland.

Vitens N.V. is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Het hoofdkantoor van Vitens is gevestigd aan de Oude Veerweg 1, 8019 BE Zwolle.

Wanneer u contact met ons wilt opnemen, kunt u gebruik maken van de contactgegevens die vermeld staan onder het kopje "Hoe kunt u contact opnemen met Vitens?" in de Privacyverklaring.

Voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens over u?
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor duidelijke, vooraf bepaalde doeleinden. Deze persoonsgegevens verzamelen wij direct bij u. In voorkomende gevallen ontvangen wij ook persoonsgegevens via derden, uiteraard voor zover dat in overeenstemming is met de wet. De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt tenzij in de Privacyverklaring anders is vermeld.

Gerechtvaardigd belang
- Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van de sollicitatieprocedure (selectie kandidaten);
- Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst. In dit kader vindt er een pre-screening plaats;
- Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor het werven van kandidaten voor onze vacatures (o.a. via social media kanalen en de website werkenbijvitens.nl);
- Met toestemming bewaren wij de door jou verstrekte gegevens in onze database om u te attenderen op mogelijke interessante vacatures.

Welke gegevens verwerken wij?
Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens ten behoeve van de sollicitatieperiode:
- NAW gegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Gegevens van uw Curriculum Vitae (geboortedatum, opleidingen, gegevens over eerdere dienstbetrekkingen, burgerlijke staat, geslacht);
- Motivatiebrief;
- Door uzelf aan ons verstrekte aanvullende gegevens;
- Gegevens van referenties (referenties worden alleen benaderd indien wij het nodig achten informatie in te winnen);
- Wanneer u via LinkedIn solliciteert, verzamelen we de gegevens die in de LinkedIn profiel staan aangegeven.

Wij verzamelen en verwerken gegevens in het kader van het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Hiertoe vindt een screening plaats. Hierbij verzamelen wij:
- Gegevens uit uw Curriculum Vitae;
- Voeren wij een check t.a.v. uw identiteit en CV uit bij een voormalig werkgever;
- Voeren wij een check uit t.a.v. uw aangegeven diploma’s.

Indien u solliciteert naar een functie die wij als kritiek hebben gelabeld, dan wordt de screening uitgevoerd door de Validata Group. Hierbij verzamelen wij:
- Voeren wij een check t.a.v. uw identiteit en CV uit bij een voormalig werkgever;
- Vragen wij of u ons een Verklaring Omtrent Gedrag kan verstrekken en verwerken wij deze;
- Indien wij u verzoeken deze gegevens via Validata Group aan te leveren, word u geïnformeerd over hoe Validata Group namens Vitens omgaat met gegevens.

Beveiliging
Vitens behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk. Vitens heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wanneer u gebruik maakt van onze online diensten registreren we uw IP-adres bij elk verzoek die u naar onze servers stuurt.

Cookies en aanverwante technologieën
Wanneer u gebruik maakt van onze websites registreren wij door middel van cookies en aanverwante technologieën uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van uw gebruik van onze website. Deze functionele en analytische cookies gebruiken wij voor het goed laten functioneren van de website en voor analytische doeleinden. Het plaatsen en uitlezen van cookies voor puur technische en functionele doeleinden valt onder de uitzonderingen op het toestemmingsvereiste zoals voorzien in de Telecommunicatiewet. Functionele cookies hebben we nodig om de website goed te laten werken. We gebruiken ze bijvoorbeeld voor het inloggen bij Mijn Vitens.

Analytische cookies zorgen ervoor dat we de website kunnen verbeteren. Zo kunnen we zien welke pagina’s het meest worden bezocht. En welke weg u op de website aflegt. Zo kunnen we zien welke pagina’s we aan moeten passen, zodat u sneller vindt wat u nodig hebt. Analytische cookies bewaren niet uw naam, e-mailadres of andere persoonlijke gegevens.

Een overzicht van de cookies die we gebruiken:
- Facebook: https://nl-nl.facebook.com/policies/cookies/
- Google: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage

Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?
Tenzij in de Privacyverklaring genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden, anders dan vermeld in de Privacyverklaring. Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan de volgende instanties en organisaties.
- Autoriteiten: Wij verstrekken persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten wanneer wij hiertoe op basis van een wettelijke verplichting toe moeten overgaan.
- Interne afdelingen: Wij kunnen uw persoonsgegevens intern delen met de selectiecommissie. Uw gegevens blijven in het daartoe bestemde systeem staan en alleen degene betrokken bij uw sollicitatie krijgen toegang tot deze gegevens.
- Overig: Aan elke externe partij aan wie wij – met uw toestemming – uw gegevens verstrekken, bijvoorbeeld de partij die de screening (t.b.v. afsluiten arbeidsovereenkomst) voor ons uitvoert. Met deze partij hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Worden uw persoonsgegevens aan landen buiten Europese Unie verstrekt?
Nee, uw gegevens worden niet buiten de Europese Unie opgeslagen. Alle Europese lidstaten zijn gebonden aan dezelfde wetgeving, te weten de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door deze wetgeving gelden binnen de Europese Unie dezelfde regels en waarborgen wanneer uw persoonsgegevens binnen de Europese Unie worden verwerkt.

Hoe lang bewaart Vitens uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wetgeving. Uw persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd wanneer zij niet langer strikt noodzakelijk zijn om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Dit betekent dat uw persoonsgegevens na het aflopen van de sollicitatieprocedure binnen 4 weken verwijderd worden, tenzij u ons toestemming heeft verstrekt deze tot maximaal 1 jaar te bewaren. Het kan voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens langer worden bewaard voor de afwikkeling van juridische procedures.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
U heeft het recht om bij ons een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u een verzoek indienen tot beperking van een verwerking. Daarnaast heeft u het recht om bij ons bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen. Bovendien heeft u een recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit).
Om een beroep te doen op deze rechten kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die onder “Hoe kunt u contact opnemen met Vitens?’’ staan. Geeft u daarbij duidelijk aan om wat voor soort verzoek het gaat. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, als u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor ons) maakt.

Kunt u eenmaal gegeven toestemming intrekken?
Eenmaal gegeven toestemming kunt u te allen tijde intrekken. Houdt u er rekening mee dat het intrekken van toestemming geen terugwerkende kracht heeft. Het intrekken van toestemming is alleen mogelijk wanneer u deze toestemming daadwerkelijk heeft gegeven. Om uw toestemming in te trekken, kunt u contact met Vitens opnemen door middel van de contactgegevens die onder het kopje "Hoe kunt u contact opnemen met Vitens?" in de Privacyverklaring staan vermeld.

Hoe kunt u een klacht indienen?
Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Vitens kunt u een klacht indienen bij Vitens. Daarnaast kun u, indien u van mening bent dat wij niet zorgvuldig met uw persoonsgegevens zijn omgegaan een klacht indienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bent u verplicht om persoonsgegevens aan ons te verstrekken?
Wanneer u reageert op een vacature bij Vitens via de website werkenbijvitens.nl vragen wij u een aantal persoonsgegevens in te vullen, deze hebben wij nodig in het kader van de sollicitatieprocedure. Op onze website hebben wij met een asterix (*) bij de invulvelden aangegeven welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn. In de overige invulvelden kunt u informatie achterlaten die u niet noodzakelijkerwijs hoeft te verstrekken.

Maakt Vitens gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profiling?
Wij maken geen gebruik van profiling technieken of andere vormen van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe kunt u contact opnemen met Vitens?
Voor vragen, verzoeken of klachten kunt u contact opnemen met HR.

Wanneer is de Privacyverklaring voor het laatst gewijzigd?
Vitens behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van de Privacyverklaring. Vitens adviseert u regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. U vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf. De Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 8 juni 2020, 9:00 uur.